17.6.2019
saat

All Language

Пътешествие В Тайнствения Свят На Свещения Коран

     Каква книга е Свещеният Коран? Как може да съдържа толкова точна и безпогрешна информация като е написан преди векове ? Как ни казва неща, които се откриват столетия по-късно? На кого разкрива своите тайни Корана? Кой може да го разбере правилно? Как дори най-големите учени остават в изумление пред Корана! Как се случваха чудесата преди векове? Кои чудеса се случват днес? Какви ли чудеса ще се случат в бъдеще? Ако и вие сте нетърпеливи да научите отговорите на тези въпроси, разлистете страниците на тази книга и станете част от приключението на Фатих! След като прочетете тази книга, вие ще гледате по различен начин на Свещения Коран. Той ще разкрие своите тайни и пред вас. В сърцето ви ще се отвори прозорец, през който ще наблюдавате чудесата, които всеки ден се случват в природата.


Фарук Кангер
ISBN: 978-9944-83-458-2

  

Ислямът Форма И Дух

     тази книга авторът анализира духовното измерение на исляма. Първоначално разкрива основата на нашата вяра (келиме-и шехадет) и прави опит да разкрие забулената в нея мъдрост. Следвайки принципите на вярата, вниква дълбоко в духовните аспекти на ислямското богослужение. Макар и ислямът като религия да може да бъде описан до степен, в която се практикува, то за съжаление в наши дни тази практика обикновено е лишена от духовното чувство на исляма. Богослуженията се извършват механически - като израз на някакъв социален навик, а истинският дух на исляма е почти изцяло изгубен.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9549-13-492-6

  

История на Пророците В Светлината На Свещения Коран - 1

     В първата част от тази творба, плод на Божията благодат, са представени имената, мъдростите и поуките в живота на пророците, споменати в Свещения Коран: Адем (алейхисселям), на когото ангелите получиха заповед да се поклонят; Идрис (алейхисселям), притежавал тайнството на небесното възхищение; Нух (алейхисселям), пречистил земята от неверието с потопа; Худ (алейхисселям), пророка на адитите, погубени от опустошителен леден вихър заради тяхното отричане; Салих (алейхисселям), пророка на самудяните, чиито домове били разрушени от силно земетресение заради тяхното непокорство и гнет; Ибрахим (алейхисселям), с упованието си превърнал изпепеляващия огън на жестокия Немруд в розова градина; Исмаил (алейхисселям), символ на преданост, упование и смирение; Исхак (алейхисселям), предшественик на пророците на синовете на Исраил; Лут (алейхисселям), огорченият пророк на Содом и Гоморе, призовавал към напътствие своя обезумял и покварен народ до последния миг; Зу-л карнайн (алейхисселям), пренесъл знамето на вярата в единобожието от изток на запад; Якуб (алейхисселям), преминал през огъня на страданието и обичта, за да се превърне в олицетворение на търпението; Юсуф (алейхисселям), превърнал се във владетел на Египет и сърцата след тежки години на робство и затвор; Шуайб (алейхисселям), „Оратора на пророците” – довел до възторг сърцата със своето красноречие.


Осман Нури Топбаш

  

История на Пророците В Светлината На Свещения Коран - 2

     Във втората част от тази творба, плод на Божията благодат, са представени имената, мъдростите и поуките в живота на пророците, споменати в Свещения Коран:
     МУСА - алейхисселям- Погубил Фараона във водовъртежите на Червено море с чудото на тоягата си;
     ХАРУН - алейхисселям- Праведният брат на Муса алейхисселям и негов верен помощник;
     ДАУД - алейхисселям- Възхитил планини, камъни и диви зверове със споменаването си (зикир);
     СУЛАЙМАН - алейхисселям- Носил огромното си земно богатство и власт извън сърцето си;
     УЗАЙР –алейхисселям - Превърнал се в доказателство за повторното съживяване в Деня на възкресението;
     АЙЮБ – алейхисселям - Превърнал се в олицетворение на търпението (сабър);
     ЮНУС – алейхисселям - Преодолял тъмнините с искреността на молитвата (дуа) и споменаването на Аллах (зикир);
     ИЛЯС - алейхисселям- Оставил след себе си славата на Божията благословия „Мир за рода на Иляс!“;
     АЛ-ЯСАА - алейхисселям- Предпочетеният сред народите;
    ЗУ-Л-КИФЛ – алейхисселям- Праведният пратеник обгърнат от Божията милост (рахмет);
     ЛУКМАН - алейхисселям-Учителят на физическите и духовни лечители;
    ЗАКАРИЯ - алейхисселям-Загинал като мъченик, но запазил упованието и смирението си пред Създателя;
     ЯХЯ - алейхисселям-Загинал мъченически като баща си;
     ИСА -алейхисселям- Небесният пратеник, който лекувал болните и съживявал мъртвите.


Осман Нури Топбаш

  

Капчици Животворна Вода

     „Месневи“ е като океан от тайнство и мъдрост. „Месневи“ е творба, в която картата на приключението за откриване на човека и човешкият дух (рух) е начертана с думи. „Месневи“ е духовният свят на Мевляна превъплътен  в слово и отразен в стихове. Един вик откъснал се от страданието в душата на духовно извисения човек. Самият Мевляна описва „Месневи“ по следния начин: “Месневи е сияен път за онези, които искат да достигнат до истината и да бъдат удостоени с Божиите тайни.” Настоящата книга е част от шифъра за разгадаване на този океан от мъдрост и тайнство.


Осман Нури Топбаш

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 53    Total number of materials : 1.457    Total number of downloads : 1.229.708      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT