ust_diller

All Language

Beginselen van de Islam

    ‘De islam is een religie van mededogen en barmhartigheid.’
    Dit leerboek bevat praktische informatie over de fundamenten van de islam en richtlijnen voor de naleving ervan. Het doel hiervan is iedere moslim te helpen bij het nastreven van een leven gebaseerd op de islam. Om het begrijpelijk te maken geeft het een beknopt overzicht van deze beginselen in de vorm van vraag en antwoord.


Osman Ersan
ISBN: 978-6254-40-071-1

  

De Laatste Adem

     Onze laatste adem is nog één keer inademen en uitademen, het een volgt de ander op zonder dat daar een pauze tussen zit. Ademen is een natuurlijk proces die wij onbewust doormaken. Iedere adem is essentieel voor ons voortbestaan: iedere ademteug verlengt ons leven. Echter, op een dag zal dit stoppen. Wat zal op dit moment, op het moment van onze laatste adem, de staat van onze harten zijn?
     In dit elegant geschreven boek herinnert ‘ustādh Osman Nuri Topbas ons aan de noodzakelijkheid van het voorbereiden op de dood. Iedere levend wezen zal sterven, zelfs de meest dogmatische scepticus zal dat toegeven. Echter, niet iedere wezen zal zijn leven in dienst gesteld hebben aan de voorbereiding op de dood, de laatste adem.


Osman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9491-89-810-5

  

Mijn Prachtige Religie - 1

     Dit is een rijk geïllustreerde, veelomvattende, toegankelijke en lezervriendelijke primeur voor kinderen en jonge volwassenen over de belangrijkste islamitische geboden: rituele reiniging, gebed, vasten, zakát, pelgrimage en het brengen van offers, volgens de Hanafitische school. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp, waarbij voor een boeiende afwisseling is gekozen tussen duidelijke uiteenzettingen van de onderwerpen en veelzijdige vraag en antwoordgedeeltes, een variatie die ten gevolge heeft dat de lezer de opgenomen verhalen en beschrijvingen leest en herleest. Kleurrijke verhalen verlevendigen de beschrijvingen van de islamitische religie en geven daarnaast menselijke warmte aan de inhoud.


Faruk Salman
Nazif Yılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-9944-83-384-4

  

Mijn Prachtige Religie - 2

     Het boek “Ik leer mijn Religieuze Rituelen” deel één uit de serie “Mijn Prachtige Religie” is reeds eerder uitgebracht. Het heeft veel waardering van de lezers gekregen. De belangwekkende ontwikkelingen die zich voordeden, hadden wij echter niet voor mogelijk gehouden. Ondertussen is het boek in verschillende talen vertaald en gepubliceerd. Dit boek “ Ik Leer de Fundamenten van het Geloof” is een deel twee vanuit de serie “Mijn Prachtige Religie”. Het boek is bestemd en bedoeld om inzicht te krijgen, in de meest belangrijkst basisonderwerpen van het Geloof. Deze onderwerpen zijn; het geloof in Allah,  in Zijn Engelen, in Zijn boeken/geschriften, in Zijn Profeten en in de Dag des Oordeels en in de lotsbeschikking.


Faruk Salman
Nazif Yılmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-9944-83-559-6

  

De Laatste Hemelse Religie Islam

     Dit boek is samengesteld en bestemd voor diegenen die recentelijk kennis hebben gemaakt met de Islam. Het werk dient als een handboek om de Islam binnen een redelijk afzienbare tijd vanuit de authentieke bronnen te leren kennen. Vanwege zijn bondige weergave van de basisconcepten van de islam is dit werk ideaal voor hen die over deze religie inleidende informatie wensen. Het boek begint met een uiteenzetting van de verbindingen tussen menselijke wezens, het universum en de Schepper en de relatie tussen de mensheid en de religie, waarbij onderverdelingen er zorg voor dragen dat de essentiële kenmerken van de Islam gaandeweg worden belicht. Temidden van alle aspecten die worden behandeld, behouden de Koran en de Soenna hun functie als voornaamste bronnen.


Dr. Murat Kaya
ISBN: 978-9944-83-382-0

  

Bezinning In de Islam

    Verstand; haar waarheden voor de mens en het universum zijn in relatie tot de Koran als een spiegel; de uitkomsten verkregen na diepe contemplatie zijn zoals waardevolle ruwe edelstenen onder de grond. Het is het hart dat deze onbewerkte ruwe edelstenen haar waarde toekent. Het hart is het centrale van de menselijke gevoelens en emoties. De functie van het hart is het samenspelen van de bewijzen die door het verstand worden ingeleid; dit zoals het zorgvuldig herstellen van stukjes van een gesneuvelde vaas in haar oorspronkelijke staat; het voltooien van de waarheid en haar betekenis tot volmaaktheid.
    Kortom, de Waarheid en het goede bereiken is door een perfecte realisering door de geest af te richten met de Openbaring. En daar waar het verstand opraakt deze te compenseren met volmaaktheid van het hart en met geloofsovertuiging zich over te geven. Immers, ook het verstand is begrensd zoals ook overige leden van het menselijke lichaam hun beperkingen onderkennen.


Osman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9491-89-808-2

  

De Islamitische Visie op Het Verstand en Filosofie

     Shaykh Osman Nuri Topbas eindigt dit werk met de zin: "De mensheid is niet in staat geweest om in de dwalende en mensgemaakte religies en filosofieen te vinden wat het zocht, waardoor het in een spirituele crisis en staat van ontevredenheid terecht is gekomen. Maar desondanks bestaat er geen twijfel dat de volgens van de islam een bepaalde mate van bewondering hebben voor deze dwalende paden." Dit boek legt het doel achter het overpeinzen van de Schepper en de schepping uit, waarbij het dit onderwerp vanuit een islamitisch standpunt benaderd en deze uitlegt in het licht van de islam en gebaseerd op de Qur'an en de sunnah, en daarna de uitleg van de geleerden. Hiermee geeft de auteur antwoord op verschillende vragen, zoals: "wat is de plaats van filosofie in de islam? Hoe ver brengt de ratio, die in de filosofie gezien wordt als het belangrijkste instrument om de waarheid te ontdekken, een persoon? Weegt de omvang van de ratio op tegen alle waarheden? Hoever kan men komen na het punt waar het verstand ophoudt? Dit zijn vragen die de mensheid door de geschiedenis heen en tot op de dag van vandaag bezighouden.


Osman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9991-89-809-9

  

De Profeet Mohammed De uitverkorene - 1-2

    “Er bestaan drie grote, universele bronnen die onze Heer aan ons bekendmaken. Eén daarvan is het universum dat als een groot boek beschouwt kan worden, waarover wij een klein gedeelte in De Dertiende Les uit het Arabische Risale-i Nur, welke uit dertien Flitsen bestaat, hebben behandeld. Een andere bron is de laatste der profeten (saw), die het grootste teken in dit grote boek (het universum) is. En de derde is de hoogwaardige Qur'an. Wij dienen als eerste de tweede bron, die de welsprekende getuige en laatste der profeten is, te leren kennen en aan te horen. Voorwaar, aanschouw de spirituele persoonlijkheid van deze bron. Voor hem dient de aardoppervlakte als een masdjid (moskee), Mekka als een mihrab (de plaats waar de imam het gebed leidt) en Medina ais een minbar (het preekgestoelte in de moskee). Onze profeet (saw), die het duidelijke bewijs is voor het bestaan van Allah, dient als imam voor alle gelovigen, als predikant voor de gehele mensheid, als leider voor alle profeten, als heer voor alle awliyā’s en als hoofd van een kring waarin alle profeten en awliya’s Allah, aanroepen en gedenken. Hij (saw) lijkt op een verlichtende boom, waarvan de levendige wortels de profeten en de verse vruchten de awliyā’s zijn.
    Zodoende bevestigen en onderstrepen alle profeten, via hun wonderen, en alle awliyā’s, via hun, karāmats, ieder feit dat hij (saw) heeft verkondigd. Immers, hij verkondigt لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ (“Er is geen god buiten Allah.”) en houdt zich daaraan vast. Alle verlichte godsvereerders, die in het verleden en die in de toekomst in reeksen aanwezig zijn, zeggen unaniem hierop:  صَدَقْتَ وَ بِالْحَقَّ نَطَقْتَ (“Je hebt geijk enje hebt de waarheid gesproken.”)
    Welke vormen van argwaan zouden kunnen wagen, met een argument dat door zoveel ontelbare getuigen is bevestigd, te strijden?” (De Woorden)


Osman Nûri Topbaş
ISBN: 978-9491-89-815-0

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.435      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft