ust_diller

All Language

Laidotuvių Apeigos Islame

    Paskutinis atodūsis prilygsta švariam ir ryškiam veidrodžiui. Kiekvienas žmogus šiame veidrodyje pamatys visą savo nugyventą gyvenimą su visomis nuostabiomis bei šlykščiomis pusėmis ir tą pabaigą, kurią jis paruošė savo amžinybei. Kad paskutinis atodūsis netaptų veidrodžiu, kuriame mes su atgaila pamatysime savo amžiną buvimą, reikia nugyventi teisingą Allaho vergo gyvenimą, gyvenant dvasingoje šv. Korano ir Sunos atmosferoje.
    Vadinasi, norint palikti laikiną gyvenimą, būnant pačiu nuostabiausiu vergu, reikia gyvenimo metu ruoštis savo paskutiniam atodūsiui. Juk kiekvienam žmogui mirtis – tai jo Teismo Dienos pradžia.


Sabiras Grižakas


Pranao Žmonos

     Ši knyga aprašo pačius ryškiausius ir labiausiai pamokančius pavyzdžius iš Allah‘o Pranašo – Muhammad‘o (TJTIAP) žmonų gyvenimų. Ji panardina skaitytoją į jas supusią dvasinę atmosferą. Knygoje taip pat pateikiami Pranašo šeimyninio gyvenimo ypatumai ir kai kurie jo žmonų ypatumai. Knyga bus naudinga ir įdomi plačiam skaitytojų ratui.


Mustafa Eriš


Islamo Žinių Pagrindai

    Žmogaus – tai pats garbingiausias Visagalio Dievo kūrinys, kuriam Jis nulėmė ypatingą, išskirtinę vietą visoje kūrinijoje.
    Vienintelis Kūrėjas, sukūrė žmogų didžiam Jo garbinimo tikslui, per Savo Pranašus pranešė jam apie gėrį ir blogį, apie leistiną ir uždraustą, apie neabejotiną doro gyvenimo naudą...
    Aukščiausias taip pat perspėjo apie šio gyvenimo trumpumą ir laikinumą, ir apie puikią amžinojo gyvenimo dalią tiems iš žmonių, kurie vykdo savo Kūrėjo paliepimus. Jis nurodė žmonijai kelią į gerovę abiejuose pasauliuose, atsiuntė nuolankumo ir Vieno Kūrėjo garbinimo religiją.
    Knygoje, kurią laikote rankose, yra minimalios, būtinos žinios apie Islamo religiją. Tikimės, jog paprasta ir prieinama išdėstymo forma padės visiems skaitytojams išgauti iš šios knygos maksimalią naudą.


Saifetddin Jazidži


Mokausi Apsiprausimo ir Maldos

     Šioje, puikiai išleistoje, brošiūroje, kurioje gausu spalvotų fotografijų, yra smulkiai, žingsnis po žingsnio, paaiškinama apsiprausimo maldai (taharat) bei namaz‘o atlikimo eiga; pateikiamos du‘a ir šventojo Korano suros, skaitomos namaz‘o metu (arabų kalba su lietuviška transkripcija); atskleidžiami Islamo tikėjimo klausimai ir kita. Brošiūra yra patogaus „kišeninio“ formato, kad skaitytojas nuolat galėtų turėti ją su savimi. Rekomenduojama tiek suaugusiems, tiek mažiesiems skaitytojams, norintiems išmokti taisyklingai atlikti apsiprausimą maldai (taharat) ir namaz‘ą, pagal imamo Abu Hanifa mazhab‘ą.


Asim Uysal


Mano Pukoj Relgja - 1

     Šioje spalvingai įliustruotoje knygoje smulkiai aiškinamos garbinimo, vudu, gusl, tajammum (apsiprausimo) ir maldos temos. Kiekviena jų pradedama idomiu pasakojimu. Pateikta daugybė Šventojo Korano ajat‘ų ir mūsų Pranašo hadisų bei atsiminimų apie jį, jo ištikimus draugus ir iškilias Islamo asmenybes, pateikti jų posakiai. Tam, kad būtų lengviau įsisavinti žinias, daugelis temų yra išdėstytos klausimų ir atsakymų forma. Ten, kur būtina, paaiškinimai pateikti lentelių bei schemų pavidalu. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra klausimai žinių patikrinimui. Rekomenduojama vaikams ir suaugusiems, kurie trokšta išmokti teisingai atlikti apsiprausimą ir maldą.


Faruk Salman
Nazif Jilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


Mano Pukoj Relgja - 2

     Knygų „Mano puikioji religija. Mokausi garbinti“ serija yra vienas iš puikiausių būdų pateikti mūsų mažiesiems skaitytojams žinias apie Islamą. Kiekvienoje temoje yra iliustracijų, schematinių paaiškinimų, užduočių ir testų, žinių įtvirtinimui. Pirmoje dalyje mes aptarėme apsiprausimo ir maldos temas. O antrojoje mes papasakosime apie pasninką, zakat‘ą, hadž‘ą bei kurban‘ą. Ruošiant šią knygą buvo naudojamasi  anksčiau parašyta literatūra, atkreiptas dėmesys į mūsų skaitytojų vertinimus ir pastabas.


Faruk Salman
Nazif Jilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


Mano Pukoj Relgja - 3

     Knygos iš serijos „Mano puikioji religija.Mokausi garbinti“, 1 ir 2 tomai, kurias išleidome anksčiau, patiko jums ir mūsų draugams. Todėl nusprendėme pratęsti šią knygų seriją nauju ciklu: „Mokausi tikėjimo pagrindų -1“. Ji buvo paruošta tam, kad paaiškinti pagrindinius tikėjimo klausimus. Šioje knygoje nagrinėjami tokie klausimai kaip religija, tikėjimas, tikėjimas Allah‘u, tikėjimas angelais.


Faruk Salman
Nazif Jilmaz
Dr. Radžab Ozdirek

Jilmaz


Mano Pukoj Relgja - 4

     Pats vertingiausias mūsų šio gyvenimo kapitalas yra iman (tikėjimas), kuris užgimsta širdyje ir atsispindi mūsų poelgiuose. Aukščiausiasis Allah‘as myli tuos vergus, kurie nuoširdžiai tiki ir daro gerus darbus. Jiems Kūrėjas paruošė Rojaus sodus. Tikėjimo eisena, kurią pradėjo pranašas Muhammad‘as (TJTIAP), tęsėsi daugelį kartų, kurios dėjo visas pastangas, kad išsaugoti religiją ir perduoti ją palikuonims. Tokiu būdu Islamo žinios pasiekė ir mus. Todėl mūsų pareiga yra paruošti jaunąją kartą šios šventos misijos tęsimui ir perduoti jai šias išaukštintas žinias. Tam ir buvo išleista ši knyga, kurioje kalbama apie „Tikėjimą šventomis Knygomis“, „Tikėjimą pranašais“, „Tikėjimą į Ahirat“ ir „Kadar“. Ji taip pat gali būti naudojama kaip vadovėlis specializuotose mokymo įstaigose.


Faruk Salman
Nazif Jilmaz
Dr. Radžab Ozdirek


  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.439      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft