Ислам Укугуна Киришүү

Ислам укугу тууралуу жалпы пикирди берүү жана жалпы түшүнүк калыптандыруу көздөлгөнү үчүн бул китепте жалпысынан Ислам укугунун тарыхы, методологиясы жана айрым негизги темалары камтылган. Ошондой эле бул китепте Ислам укугунун булактары, өкүм/норма жана ижтихад, фатва жана жалпы эрежелер да изилденген. Бул окуу куралы окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.