Perlat E Të Vërtetave Ekzistenciale

Kjo vepër i përcjell lexuesit në formën e mesazheve të shkurtra disa urtësi dhe të vërteta të domosdoshme për njeriun e sotëm, të cilat burojnë prej udhëzuesit tonë drejt lumturisë së përjetshme, Kuranit Fisnik, prej sunnetit të Profetit (a.s dhe botës shpirtërore të robërve të devotshëm të Krijuesit. Me anë të këtyre perlave rreth të vërtetave ekzistenciale, çdonjëra prej të cilave është si përmbledhje e një artikulli, dëshirojmë të qetësojmë shpirtrat tanë dhe t’i thellojmë zemrat tona në atmosferën e meditimit.


Read In Other Languages

ARABIC