Tefsir

Libri Tefsit është konceptuar si tekst mësimor për shkollat e mesme fetare Islame. Libri trajton historinë e Kurani, mrekullitë shkencore të Kuranit, metodat e tefsirit, lindjen e shkences se tefsirit dhe njëkohësishte behet edhe komentimi i disa ajeteve dhe sureve të shkurta të Kuranit.

Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
FRENCH
KYRGYZ