Vakefi Adhurımi Dhe Sherbimi

Shenja më e madhe e dashurisë së vërtetë është sakrifica.Prandaj, do të duhej që zemra besimtare ti rrokë, ti dojë e ti trajtojë tërë krijesat me mëshirë dhe dhembshuri për hir dhe respekt të Krijuesit! Në kohën tonë kur ndjenjat e vëllazërisë janë dobësuar, kur qetësia dhe prehja shoqërore janë humbur dhe kur urrejtja dhe armiqësia janë shtuar, është nevoja e një bashkëpunimi serioz për dhurim, ndihmë dhe shërbim. Por sa keq që në shoqërinë ku ndodhemi sot, për shkak të krizave shoqërore e ekonomike, nga njëra anë, dhe faktit që shumica e individëve janë shtënë pas interesit material, nga ana tjetër, aspekti zbatues i fesë me anë të sakrificave materiale është ndër specifikat më të shumta të nënvleftësuara e të harruara, nga të cilat, ato që vijnë në mendje të parat, janë detyrimet fetare të zeqatit, dhurimit dhe ndihmës si dhe institucionet mirëbërëse mbështetur mbi ndjenjën e dhembshurisë, siç janë vakëfet.


Read In Other Languages

AMHARIC
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR