Хондани Ќуръонро Меомўзам

Китоби дарсии хондани Ќуръон буда Ќоидањои навиштан ва талаффуз намудани њарфњои алифбои арабї бо усули аз сода ба мураккаб, аз хониши њарфњои алоњида то хониши калима ва љумларо дар бар мегирад. Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї ба донишомўзон пешнињод мешавад.

Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
GEORGIAN
PERSIAN
RUSSIAN