دین زیبای من - 2

کتاب مذکور ادامهٔ کتاب دین زیبای من ۱ میباشد که در بالا سعی نموده بودم که برای شما معرفی بکنم. این کتاب نیز محتوی از عبادات میباشد که انجام آن بهر فرد مؤمن ضروری والزم میباشد. آن عبادات بحث الموضوع عبارت از روزه، زکات، حج و قربان میباشد که در صفحات کتاب با عناوین مختلف در بارهٔ آنها با علاوه نمودن قصهٔ ذیربط بهر عنوان معلومات وسیع داده شده است. امید بحرمند میشوید. کتاب مشکل از ۱۱۴ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۶/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


Read In Other Languages

BASHKIR
CHINESE
GEORGIAN
GERMAN
LITHUANIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK