A közelmúltban a Kegyes Koránt ért támadásokról

Az igazság és a hamisság közötti küzdelem az Ítélet Napjáig folytatódni fog…

Mert a történelem olyan, mint egy színházi előadás, amely újra és újra színpadra kerül. Még ha a szereplők változnak is, a forgatókönyv nem változik. Ibn Haldun szavaival élve: „A múltbéli események jobban hasonlítanak a jövőbeliekre, mint egyik patak a másikra.”

Milyen nagy tanítója az emberiségnek a történelem, amely az arany lapok mellett tele van a zsarnokság sötét fejezeteivel is! Hiszen a fölénk boruló égbolt ugyanaz az ég, amely az emberi történelem során büntetést és csapásokat záporoztatott az Allahot tagadókra. A ránk ragyogó nap egykoron Nimródokra, Fáraókra, Hámánokra, Kórékra, Ád és Thamúd népének palotáira és kincstáraraira is sütött, majd később azok romjait világította meg. A hatalmas királyok és zsarnokok, akiknek egykor puszta nevét is rettegték, a történelem szemétdombjára kerültek, és eltűntek. A fényes paloták, ahol uralkodtak, ma már csak baglyok és kóbor kutyák által látogatott romok.

A zsarnok és kevély Nimród vagy Fáraó, akik nem hittek Ábrahámnak vagy Mózesnek, hazugnak nevezték és üldözték őket, ugyanarra a sorsra jutottak, mint a Mohammed prófétát (s.a.w.) kínzó és sértegető Abu Dzsehil vagy Abu Lahab. És az igazság ellenségeinek sorsa holnap sem lesz más.

Ahogy az iszlám előtti Tudatlanság Korában sértegették Allah Túlvilágról és túlvilági ítéletről hírt adó Könyvét, és próbálták zsarnoksággal és igazságtalansággal elnyomni hangját, úgy napjainkban, a modern Tudatlanság Korában is vannak olyan tudatlanok, a mai Abu Dzsehilek és Abu Lahabok képviselői, akik ugyanígy cselekszenek.

Ez a helyzet egyáltalán nem meglepő – hiszen azt a fát rázzák, amely gyümölcsöt terem, és a rablók is a gyémántkereskedő boltját veszik célba, nem pedig az ócskásét.

Napjainkban azok, akik próbálják megakadályozni, hogy a jelenleg egyetlen igaz isteni vallást jelentő iszlám világszerte népszerűvé váljon, sajnos a gyűlölet és ellenségesség elsöprő hullámát indították el, amit iszlamofóbiának nevezünk.

Az, hogy az iszlám ellenségeinek támadásai az utóbbi időben nagyon elszaporodtak, szintén azt mutatja, hogy az iszlám az egyetlen lehetőség az emberiség békéjére és nyugalmára. Azoknak a rossz szándékú bandáknak, amelyek filmet készítenek a világok kegyelmeként elküldött Mohammed próféta (s.a.w.) befeketítésére, aljas karikatúrákat tesznek közzé, elégetik a Kegyes Koránt, gyűlöletüket és saját belső világuk szennyét ömlesztve a világba, egyetlen céljuk az, hogy az iszlám előretörését megakadályozzák. Azonban Allah engedelmével mindezek a cselekedeteik kudarcot fognak vallani. Hiszen az ája azt mondja:

„Ki akarják oltani Allah Fényét a szájukkal, de Allah elutasít mindent azon kívül, hogy tökéletesítse az Ő Fényét, még ha nem is tetszik a hitetleneknek.” (A bűnbánat, 9:32)

Igen, a Mindenható Allah ígérete, mely szerint „kiteljesíti az Ő fényét”, a hit egyik alapelve. Azonban, mivel a Mindenható Allah a Fénye kiteljesítésére vonatkozó ígéretet az emberek keze által fogja végrehajtani, mindannyiunknak meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, arra kell törekednünk és azért kell áldozatokat hoznunk, hogy ez az ígéret beteljesedjék. Ha nem teszünk így, Urunk akkor is tökéletesíti az Ő Fényét, ám akik elhanyagolják ezt a szolgálatot, azok felelősségre lesznek vonva érte.

Kétségtelen, hogy hatalmas könyvünk, a Kegyes Korán isteni védelem alatt áll. Ahogy mind a mai napig úgy lett megőrizve, hogy egyetlen betű sem változott benne, úgy marad meg tökéletességében egészen az Utolsó Napig. Akik nem képesek úgy megváltoztatni a Kegyes Koránt, ahogy az előtte leküldött isteni írásokat is megváltoztatták, a sértegetésével csak a saját tehetetlenségüket és nyomorúságukat hirdetik.

Azonban ahogy Mevlana Dzselaleddin Rumi mondta:

„A kutya szája nem szennyezi be a tengert!”

Vagyis a tudatlan és alantas emberek sértései, aljas cselekedetei nem vonnak le semmit az igazság értékéből. Akik sárral próbálják betapasztani a Napot, csupán a saját kezüket szennyezik be.

A spirituális értékeinkre támadó, szentségeinket rágalmazó, önmagukat sem ismerő tudatlanok soha nem lehetnek képesek bármit is ártani ezeknek az értékeknek. Alantas viselkedésükkel csupán a saját keserűségüket és gyűlöletüket növelik, és a túlvilági büntetést fokozzák saját maguk számára.

Azonban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ilyen helyzetekben mi hívők is próbára vagyunk téve, hogy mennyi erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy muszlim identitásunkat és az iszlám ügyét védelmezzük. Az ilyen igazságtalan zsarnokokkal szemben Allah megelégedésére a megfelelő álláspontot kell elfoglalnunk.

A Mindenható Allah azt mondja a Kegyes Koránban:

Ne engedelmeskedj hát a hitetleneknek, és küzdj vele (a Koránnal) ellenük, nagy küzdelemmel.” (A Megkülönböztető, 25:52)

Az ájában említett „nagy küzdelem” parancs a mekkai időszakban lett kinyilatkoztatta, amikor a muszlimoknak még nem volt erejük ahhoz, hogy fizikailag felvegyék a küzdelmet a hitetlenek ellen. Ez az isteni parancs a dzsihád egyik legfontosabb jelentését tárja fel: arra tanítani az embereket, hogy a Korán szerint éljenek.

Ahogy ezek a zsarnokok sértésekkel az iszlám fényét próbálják kioltani, hangjaikkal Allah Szavát akarják elhallgattatni, úgy a legnagyobb küzdelem, a legnagyobb dzsihád ellenük tegnap és ma is az, ha minden eddiginél több erőfeszítést teszünk azért, hogy az emberiség egyetlen menekülését jelentő Kegyes Korán üzenetét a szívekhez eljuttassuk.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a világmindenség nem más, mint egy néma Korán, a Kegyes Korán pedig nem más, mint a megszólaltatott világmindenség. Az ember pedig az isteni titkok és igazságok testet öltött megnyilvánulása, azok lényege és csúcsa.

Ezért az ember, aki a legkifinomultabb vonások és legnagyobb mélységek példája, a teremtés legnemesebbje, ezt a magas rangot egyedül úgy őrizheti meg, ha a Kegyes Korán szerint éli le életét.

A Kegyes Korán egyik legnagyobb áldása az, hogy feléleszti az ember szívét, és a külső szépségek segítségével, a távoli horizonton és saját magában is Ura szeretetéhez vonzza. Csak azok képesek reszkető szívvel elérzékenyülni az isteni hatalom megnyilvánulásait látva ebben a csodálatos világmindenségben, akik az isteni kinyilatkoztatás fényében élik életüket, és ezért olyanok, mint egy életre kelt Korán.

Ezért nekünk, akik abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a Kegyes Korán megszólított minket, mindig a Kegyes Korán alapelvei szerint kell cselekednünk, a Korán erkölcsével kell tökéletesítenünk magunkat, hogy olyanokká válhassunk, mint egy eleven Korán. Arra kell törekednünk, hogy viselkedésünkkel, hozzáállásukkal, állapotunkkal az iszlám szépségét képviseljük és tanítsuk az embereknek.

Ebben az esetben a Fáraók és Nimródok mai képviselőinek az iszlám és a Kegyes Korán elleni támadásai eredménytelenek maradnak, ahogy azok maradtak a Boldogság Korában, Mohammed próféta (s.a.w.) idején is, sőt, Allah engedelmével még annak eszközévé is válhatnak, hogy a kiválasztott szíveket az iszlám felé fordítsák.

Ezért, ahogy Mehmet Akif Ersoy is mondja:

„A közvetlenül a Kegyes Koránból merített inspirációval, a kor felfogásának megfelelően kell tanítanunk az iszlámot!”

A Mindenható Allah adja meg nekünk, hogy úgy értsük és éljük meg a Kegyes Koránt, ahogy az méltó hozzá, hogy a Feltámadás Napján részesedhessünk tanúskodásában és közbenjárásában! Ámin!