So Salsila O Mango Nabi

Ongangen ago nda-awan a mapapadalem ko kiyapaginetaw of manga Nabi a so manga ingaran iran na miya-aloy ko Qur'an. Dowa timan a shompat a manga kitab a iniriparado sii ko okit a malebod a ka-khabatiyaa ago ka-khasaboti ron ko kapakatho-thondo tondog iran rakhes so manga pakaysha'. Aya katharo i Hz. Mevlana; "So Qur'an na mapapadalemon so manga betad ago sipat o manga panabi nabiyan. Opama ka batiyaan ago ipaginetaw sa tolabos, na iya pikirangka sa ginawa ngka na mimbabaratemowa ka so manga nabi ago so manga awliya." Giyangkai a manga kitab na iniriparado para kanggonaan o manga kangodaan a gii iran paganadan so manga Ilmo a mapapadalem ko Qur'an ago so katadiyam iran ko manga ilmo ago ongangen a adena rarad iyan a manga pipiya, ago so manga guro tano a gii kiran shinanad ago mangendao.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN