Тасаввуф

Шарафи таљаллигоњи сифатњои илоњї будан ва шунидани Каломуллоњ насиби инсон гашта, ба хотири анљом додани рисолати халифаи Аллоњ таъоло дар замин будан офарида шудааст.
Инсон маркази Коинотро ташкил дода, худ њомили асрорест, ки онро Офаридгор дар сиришташ љойгузин намудааст. Аз ин рў, њар ќадар, ки гуноњњои содиркардааш арзиши ўро паст назананд њам, моњияти офариниш дар ќалбаш љойгузин монда, бе таѓйир боќї хоњад монд.
Тасаввуф, ки инсонро аз ин мавќеъ мавриди назар ќарор медињад, кўшишест, ки тавассути тасфия ва пок намудани ќалб аз сифатњои разила ва касб намудани маънавиёти олї, ба хотири дарк намудани моњияти имон ва ба даст овардани ихлос (самимият) ва махрифатуллоњ (донишњои илоњї) анљом ёфтааст.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
ITALIAN
ITALIAN
ITALIAN
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
RUSSIAN
SWAHILI