از ایمان تا احسان سیری به سوی حق

این کتاب حاوی یک مقدمه و چندین عنوان خورد وبزرگ: "تصوف و آموزش معنوی، اهمیت و اسرار شب زنده داری، اوراد وأذكار، توبه واستغفار، توحید و صلوات؛ تفکر؛ رابطه ها؛ لطائف و اذکار الله متعال، نفی و اثبات، مراقبات و یک نتیجه" بوده و از زبان ترکی به زبان فارسی ترجمه گردیده است و دارانده ۲۰۰ صفحه میباشد
مرجع چاپ دارالارقم، واقع شهر استانبول جمهوری ترکیه ميباشد. كتاب ذكرشده در تاریخ ۲۰۲۰ م/۱۴۴۱ ه ق/۱۳۹۹ ه ش چاپ گردیده است


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BASHKIR
ENGLISH
FRENCH
ITALIAN
RUSSIAN