ust_diller

All Language

Дини Зебои Ман - 1

     Дар ин китоби рангаи мусавваршуда мавзўъњо мукаммал маънидод шудаанд, ки ба аќида, тањорат, ѓусл, таяммум ва намоз бахшида шудааст. Њар як мавзўъ бо њикояи шавќовар сар мешавад. Бисёр оятњои Ќуръони маљид, ањодиси Паёмбар (с), хотирањо дар бораи Паёмбари дўстдоштаамон, дўстони бовафои ў, шахсиятњои бузурги Ислом ва инчунин аќидањои онон оварда шудааст. Барои осон намудани фањмиши мавод бисёр мавзўъњо дар намуди саволу љавоб оварда шудаанд. Он љо, ки зарурат аст маъно дар намуди наќшаю фењрест тасвир ёфтааст.


Фаррух Салмон
Назиф Илмаз
Доктор Раҷаб Оздирек
ISBN: 978-5902-85-599-6

  

Дини Зебои Ман - 2

     Дар ин китоби рангаи мусавваршуда мавзўъњо мукаммал маънидод шудаанд, ки ба аќида, тањорат, ѓусл, таяммум ва намоз бахшида шудааст. Њар як мавзўъ бо њикояи шавќовар сар мешавад. Бисёр оятњои Ќуръони маљид, ањодиси Паёмбар (с), хотирањо дар бораи Паёмбари дўстдоштаамон, дўстони бовафои ў, шахсиятњои бузурги Ислом ва инчунин аќидањои онон оварда шудааст. Барои осон намудани фањмиши мавод бисёр мавзўъњо дар намуди саволу љавоб оварда шудаанд. Он љо, ки зарурат аст маъно дар намуди наќшаю фењрест тасвир ёфтааст.


Фаррух Салмон
Назиф Илмаз
Доктор Раҷаб Оздирек
ISBN: 978-5902-85-599-5

  

Асосҳои Маърифати Исломӣ

     Китоб маълумоти асосиро дар бораи дин дарбар гирифтааст. Дар он оиди Худованд, ки офаридгор аст, оди Паёѓамбарон ва тарѓиботи онњо дар бораи яктопарастї, навиштаљотњои Ќурони маљид, ки як дастурамал дар њаёти инсон аст, дар бораи фариштањо, ки бе чуну чаро гуфтањои Хуовандро иљро мекарданд, дар бораи ќиёмат, дар бораи љазо барои бадї ва подошу инъом барои некї ва дар бораи таќдир сухан рафтааст. Дар китоб асосњои ибодат, намоз, рўза, закот, њаљ маънидод шудааст. Дар ќисми «Ахлоќ» асоси одоби ислом ва ќоидањои муњим муносибатњои инсонї оварда шудааст.Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї ба донишомўзони дарсњои Исломї пешнињод мешавад.


Сайфиддин Язидҷӣ
ISBN: 978-5902-85-546-0

  

76 Гуноҳи Кабира

     Имом Заxабñ дар китоби худ «Гуноњњои кабира» ба оятњои Ќуръон ва њадисњо такя карда 76-гуноњи бузургро тасвир менамояд. Муаллифи нашрияи туркї ба он ишора мекунад, ки то имрўз бисёр њастанд мавридњое, ки нашриётњо ба њамдигар истинод карда, китоби «Гуноњњои кабира»-ро бо овардани маълумотњои гуногуни дурўѓ ва њикояњо Чоп намуда њамчун тарљумаи аслии матнњои китоби аслии Њофизи Зањабї пешнињод менамоянд.


Имом Заxабñ
ISBN: 978-5902-85-586-6

  

Таҳорат Ва Намозро Меомўзам

     Дар ин китоби зебо ки бо усули ранга ва бо суратњои зиёд ки њар як њаракти омузиши тањорат ва намозро таълим медихад дар шакли брашура чоп шудааст.Китоб ба шумо тарзи дурусти тањорат кардан ва намоз гузориданро ёд медињад. Њамчун шумо дар он накли мухтасарро дар бораи асосњои Имон пайдо карда метавонед.


Асим Уйсал
ISBN: 978-5902-85-587-3

  

Муҳаммад Расулуллоҳ

     Дар ин китоб муаллиф њамаи навиштањояшро оиди шахсияти бузург, охирин Паёѓамбари Худованд, Муњаммад (с) љамъбаст намудааст. Дар ин китоб зиндагии шахсияте ба риштаи тахрир кашида шудааст ки барои тамом инсонњо бењтарин улгу ва намунааст.


Усмон Нури Тупбош

  

Хондани Ќуръонро Меомўзам

     Китоби дарсии хондани Ќуръон буда Ќоидањои навиштан ва талаффуз намудани њарфњои алифбои арабї бо усули аз сода ба мураккаб, аз хониши њарфњои алоњида то хониши калима ва љумларо дар бар мегирад. Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї ба донишомўзон пешнињод мешавад.


Aли Хусревоглу

  

Рўза ва одоби рўзадорӣ

     Дар ин китоб рољеъ ба рўза ва одоби рўзадорї алалхусус рўзаи моњи шарифи рамазон ки рукни чањоруми дини мубини Ислом аст сухан меравад.дар китоби мазкур оиди оњкоми рўза фазилатњои ин моњи муборак ва дуъоњое ки дар ин моњ бояд хонда шавад оварда шудааст.


Комиссия

  

Таҷвиди Қуръон

     Китоби дарсии хондани Ќуръон буда Ќоидањои навиштан ва талаффуз намудани њарфњои алифбои арабї ва тарзи навишти он њамсадоњои пурра нарм ва борик бо усули сода хониши калима ва љумларо дар бар мегирад. Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї ба омўзандагони Ќуръон пешнињод мешавад.


Комиссия

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.396      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft