ust_diller

All Language

Muhammad Mustafa Muhammadu (Suuji Nda Hallasi Ma Barea Ga), Irkoy Diya, Bortaray Kaŋ Cine Ga Gaabu

     Tiraa wo si salaŋ kala annabi sallallawu-alaywusallama boŋ. I na a te no a du ga te borey kaŋ yaŋ ga a caw se waazu beeri. Wo-din sabbay se no i sokon, sokonyaŋ kaŋ ga naŋ borey ma du boŋ-feeray hanno alsilaamatara fonda ra. Dumbari taaci no ga ci tiraa wo : afo day, dumbari sintina ga ti “Himagasinay hanno kaŋ i ga gana”, ga day “Irkoy diya da suubanantey”. Dumbari hinzanta ga ti “Bine hanseyaŋ, Irkoy Diya wane fonda ganayaŋ boŋ”. Dumbari taacanta ga salaŋ “Bukaata beerey, lakkal nda bine, Irkoy Diya, bortaray suubananta wane lokkolo ra”.


Usman Nuuri Topbas
ISBN: 978-9944-83-484-1

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.393      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft