Әсәс Дини Билгиләр

Инсан Кәинатта сечхун бир јери олан вә јүксәк бир максәд ичүн јаратылан шәрәфли бир варлухтур. Инсан сонсуз хајата бурада хазырланажахтур. Јүжә Аллах бизи әбәди хошбәхтлух јурдуна чағырып хазырлух јапмамызы иштәмиш вә сонсуз хош- бәхтлуға кавушманын јолларыны гөстәрмиштүр.
Бизим вәзифәмиз јаратылышымызын максәдинә ујғун ола- рах, әвәл тоғри бир инанжа сахип олмах, сора да инанжымызын гәрәғи олан ибадет вәзифәләрини јеринә гәтүрмах, јүрәгимизи еј дүшүнжәләринән бәзәтмах вә ахлак өлчүләринә ујғун хәрәкәт едип куллух имтиханында башарыли олмахтур.
Үстүмүзә дүшән дини вәзифәләри јеринә гәтүрәбилмәмиз шүпәсиз јетәрли билгија сахип олмајнән мүмкүндүр.
Әлиниздәки бу китап хәр јашта мислиманын вә өзәлликлә Куран курсу тәләбәләринин колајлуғинән ағнијабиләжағы сәдә бир дилинән хазырланмиштүр.
Хәр мислиман ичүн лүзумли әсәс дини билгиләрин јер ал- дуғы бу китабын бүтүн охујужуларымыза јарарли олмасыны диләрух.


Ролята на тасаввуфа в изпитанието на мюсюлманина със самия себе си

В този скромен труд ние се опитахме да привлечем вниманието към съответните критерии на шериата като декларация за жизнената необходимост от тасаввуфа.
Опитахме се да обясним състоянието, в което трябва да се намират сърцата ни, бидейки раби, при взаимоотношенията ни с нашия Господар.
Опитахме се да дефинираме най-правилния начин на взаимодействие с муршида  от страна на онези, поели пътя на духовното възпитание под ръководството на подобни водачи. Опитахме също да привлечем вниманието към факта, че прекомерното престъпване на границите на любовта и близостта може да доведе до фанатизъм и крайности, като по този начин предупредихме за определени опасности, които биха довели човек до изгубване на опората му.
Накратко, опитахме се да изкажем още веднъж истината за това, че човек е възможно да бъде умерен в своята религия единствено чрез спазване принципите на шериата.