การคิดใคร่ครวญ At-Tafakkur Fi Al-Kawn Wa Al-Insan Wa Al-Qur’an

อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์นั้นอุทิศตนต่อพระองค์และเข้าใจถึงสถานะที่แท้จริงของพระองค์การคิดและการกล่าวคำสรรเสริญเปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับมนุษย์เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับการใช้สติปัญญาอันสูงส่งที่เปรียบเสมือนเส้นทางสำหรับมนุษย์ที่จะนำพาเขาสู่เป้าหมายแห่งความผาสุกและการมีชัยชนะที่นิรันดร
การคิดที่เป็นผลมาจากหัวใจที่ใคร่ครวญจะก่อให้เกิดสายลมแห่งความสันติของจิตใจและจะนำพามนุษย์ไปสู่สถานภาพแห่งปัญญาและปัญญาโดยตัวของมันเองก็เป็นผลจากความรู้สึกเกรงกลัวและจำนนต่อผู้ทรงสร้างนั่นเอง
มนุษย์ที่คิดใคร่ครวญต่อการสร้างโลกและจักรวาลเขาจะค้นหาสถานะที่แท้จริงว่าเหตุใดเขาจึงถูกสร้างขึ้นมาและอะไรคือเหตุผลของพระผู้สร้างการคิดใคร่ครวญเช่นนี้คือการคิดใคร่ครวญที่แท้จริงที่สามารถนำพาเขาไปสู่ความผาสุกที่นิรันดร
หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าพยามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอความลับที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน และความลับที่ถูกกำหนดไว้โดยพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลและมวลมนุษย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะให้คุณประโยชน์และเป็นเสบียงแห่งความดีงามสำหรับวันโลกหน้าต่อไป


Read In Other Languages

ALBANIAN
ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
UKRAINIAN