ust_diller

All Language

بهشت دنیوی کُنج آرام خانه

کتاب مذکور در بر گیرندهٔ موضوعات مختلف حقوق خانواده میباشد. در آن به مسائيل چگونگی نکاح، خانواده در اسلام، آداب و رسوم زن ومرد که باید به آنها مراعات نمایند، موقعیت زن در اسلام و تربیت کودکان پرداخته شده است. تعداد صفحات کتاب ۲۱۸ بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۷/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


عثمان نوری توپباش

  

تفکر

در کتاب مذکور قسمی که از نامش هویدا است در بارهٔ تفکر واز اهمیت آن سخن رانده شده است. علاوه از تفکر به موضوعات مثل حدود عقل، تفکر رسول الله و خلاصه از تفکر نعمات الهی که به بندگان اعطا فرموده وخلق پرداخته شده است. کتاب دارایی ۲۶۶ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۷/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


عثمان نوری توپباش

  

از ایمان تا احسان سیری به سوی حق

این کتاب حاوی یک مقدمه و چندین عنوان خورد وبزرگ: "تصوف و آموزش معنوی، اهمیت و اسرار شب زنده داری، اوراد وأذكار، توبه واستغفار، توحید و صلوات؛ تفکر؛  رابطه ها؛ لطائف و اذکار الله متعال، نفی و اثبات،  مراقبات و  یک نتیجه" بوده و از زبان ترکی به زبان فارسی ترجمه گردیده است و دارانده ۲۰۰ صفحه میباشد
مرجع چاپ دارالارقم، واقع شهر استانبول جمهوری ترکیه ميباشد. كتاب ذكرشده در تاریخ ۲۰۲۰ م/۱۴۴۱ ه ق/۱۳۹۹ ه ش چاپ گردیده است


عثمان نوری توپباش

  

دین زیبای من - 1

کتاب بالا اصلا جلد اول از تحقیقات سلسلهٔ چهار جلدهٔ  میباشد که در زیر به شناسایی آنان نیز پرداخته میگردد. هدف این کتاب فهماندان اوامر و منهایت دین اسلام را به جوانان و کودکان می باشد. این کتاب از پنج بخش آماده گردیده و در هر بخش آن با عناوین کوچک معلومات ذیربط به بخش ها داده شده است. یکی از خصوصیات این کتاب احتوا نمودن آن قصه های جالب ومزین شده با عکس های زیبا که مربوط به هر عناوین و موضوعات است، میباشد. تعداد صفحات کتاب مذکور ۱۳۰ میباشد. واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴/۱۴۳۵ اقبال چاپ یافته است


فاروق سلمان
نظیف یلماز
دکتر رجب اؤز دیرک

  

دین زیبای من - 2

کتاب مذکور ادامهٔ کتاب دین زیبای من ۱ میباشد که در بالا سعی نموده بودم که برای شما معرفی بکنم. این کتاب نیز محتوی از عبادات میباشد که انجام آن بهر فرد مؤمن ضروری والزم میباشد. آن عبادات بحث الموضوع عبارت از روزه، زکات، حج و قربان میباشد که در صفحات کتاب با عناوین مختلف در بارهٔ آنها با علاوه نمودن قصهٔ ذیربط بهر عنوان معلومات وسیع داده شده است. امید بحرمند میشوید. کتاب مشکل از ۱۱۴ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۶/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


فاروق سلمان
نظیف یلماز
دکتر رجب اؤز دیرک

  

دین زیبای من - 3

کتاب مذکور نیز از ادامه جهار جلدهٔ کتب فوق الذکر میباشد. موضوعات این کتاب را اصول و اساسات دین وایمان تشکیل میدهد. علاوه بر این ایمان به خدا وند و ملائیکه که دو اساس ایمان و اسلام را تشکیل میدهد نیز درباره شان با قصه های جالب و عکس های مزین پرداخته شده است. کتاب مذکور داری۱۴۶ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۶/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


فاروق سلمان
نظیف یلماز
دکتر رجب اؤز دیرک

  

دین زیبای من - 4

کتاب مذکور نیز از ادامه جهار جلدهٔ کتب فوق الذکر میباشد. موضوعات کتاب را ادامهٔ اساسات دین و اسلام که در کتاب سوم گرفته شده بود، تشکنیل میدهد. محتوای کتاب عبارت از ایمان به کتب، ایمان به پیغمبران، ایمان بروز آخرت وایمان به قدر میباشد. تعدادصفحات کتاب ۱۴۶ بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۶/۱۴۳۷ اقبال چاپ یافته است


فاروق سلمان
نظیف یلماز
دکتر رجب اؤز دیرک

  

الفبای قرآن کریم

کتاب بالا قسمیکه از نامش هویدا اسا در بارهٔ الفابی قرآن کریم بحث میکند. علاوه براین در این کتاب بعضی سوره و دعاهای که در نماز خوانده میشود، ذکر گردیده و همچنین از شروط ایمان و بعضی فرائیض عبادتی نیز ایضاح شده است. تعداد صفحات کتاب ۳۲ میباشد. نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه چاپ شده است

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 58    Total number of materials : 1.610    Total number of downloads : 2.343.400      ALL STATISTIC

Coded by ibbsoft