Последният Дъх

Последният дъх е като кристално чисто огледало. Всеки човек вижда в него целия живот, който оставя след себе си с хубавото и лошото в него и участта, която сам си е подготвил. За да не се превърне последният ни дъх в огледалото, в което ще наблюдаваме участта си с разкаяние, трябва да изживеем живота си на раби на Аллах, по правия път, в благодатната атмосфера на Кор'ан-и Керим и сюннета на Пророка, да го украсим с добри постъпки и праведни дела. Както се казва в Свещения хадис-и шериф: "Човек умира и бива възкресен в състоянието, според което е живял." (Мюнави, Фейзул-Кадир, V, 663) Каква пагубна измама е да живееш на земята отдаден на страстите на душата и мимолетните увлечения, без да си наясно с вечното бъдеще, което те очаква!.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BASHKIR
BENGALI
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
MALAY
PERSIAN
POLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TIGRINYA
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK
WOLOF