آخرین نفس از باغچه دل

کتاب هذا با فهرست بسم تعالی آغاز و چندین عنوان خورد وبزرگ دیگر را باخود حمل میکند که از جمله: آخرین نفس، ذکر وسحرگاهی درکائنات، قرآن و تفکر در آن، توبه و اشک ریزی، دعاء و دعوت به حق و نیکی، ايثار واستغناء، اخلاق تجارت، انفاق، بدهی و بدهکاری در مناسبات اجتماعی، دوستی، وفا، از ایمان و احسان مرحوم موسی توپباش قدیسه سیروح، تصوف وغيره بحث شده از طرف دیگر بعض موضوعات خورد وبزرگ این کتاب درمجله مشهور تصوفی تحت نام «آلتن اولوک» به نشر رسیده است. تالف مذکور از زبان ترکی به زبان فارسی ترجمه گردیده و دارانده ۴۵۷ صفحه میباشد
مرجع چاپ دارالارقم، واقع شهر استانبول جمهوری ترکیه ميباشد. كتاب ذكر شده به تاریخ ۲۰۱٧/۱۴۳۸ چاپ گردیده است


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BASHKIR
BENGALI
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
MALAY
POLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TIGRINYA
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK
WOLOF