Хазіреті Мұхаммед Мұстафа - 2

Пайғамбарымыздың (с.а.у.) Жаратқан Хақтың алдындағы қадір-қасистінің жоғарылығы сондай - Хақ Тағала Сүйіктісінс бас июді Өзінс бас игсндік деп санаған, оған деген ең кішкене қүрметсіздікті амалдардың бекерге зая кетуіне себеп қылган жоие оган тағзым егуді коңіл дүпиесіпің тақуалық корсеткішіне балаган. Сондай-ақ Расуліне орынсыз сөз сөйлеуді нағыз надандық деп қабылдап, Расулаллаһқа жиі-жиі салауат айтып, оны еш уақытта жадымыздан шығармауымызды бүйырған. Тіпті намаз оқығанда әр Әттахиятта Расулаллаһқа (с.а.у.) сәлем беруімізді намаздың уәжібі етіп бекіткен.
Өте үлық дәрежеге ие болған Пайғамбарлар Сүлтанының Мәдинадағы дәуірі Аллаһ дінінің іргетасын оерік қалаумен өтті. Сопдай-ақ адамзатты жүмаққа жетелейтін негізгі қағидаларды орнықтырды. Ол Сүлтандардың Сүлтаны Мәдинадай нұрлы мекенде омірінің соңына дейін сүлулықтың, коркемдіктің жоне туралықтың қайталанбас үлгісі бола білді. Оның абыройлы омірі барлық қатслік псн жамандыққа жәнс зүлымдық атаулыға қарсы күреске толы еді. Осылайша ол артында адамзатты мәңгілік бақытқа жегелейтіп тура жолды орі адамзат аснанының соибес жұлдыздары секілді онегелі ұрпақ қалдырды. Аллаһ Расулінің жолын ұстанып, сиратул-мустақиммен, яғни хақ жолмен жүріп, ақыреттегі қылдай жіңішке сырат көпірінен сүрінбей өткен жандар нендей бақытты.